Política de privacitat

  • Català
  • Español

Política de privacitat

Política de privacitat

D'acord amb l'establert en la normativa vigent en protecció de dades, Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual li informa que les dades personals de totes les persones que  pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d'aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:

 

Identitat del Responsable del Tractament:

Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual
CIF G61240958
Domicili: c/Ripollés, 54, bxs., 1ª, CP 08026 Barcelona
Tfn 93 455 64 15
Email: info@ratioassciacio.com

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem les seves dades per la finalitat per la que van ser recollides. En concret, les dades dels usuaris, incloses les de salut, i dels seus representants legals les tractem per la gestió administrativa i assistencial dels usuaris.

Les dades dels associats i dels proveïdors les tractem per la gestió administrativa, fiscal i comptable.

En aquests casos conservarem les seves dades mentre estigui vigent el contracte que li uneix a aquesta entitat, i posteriorment durant el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor, així com mentre es pugui reclamar qualsevol tipus de responsabilitat, que actualment és durant un termini de 10 anys.

En cas que tinguem la seva imatge i/o veu enregistrada en algún suport de video, audio o audiovisual, tractem les seves dades per la gestió de les imatges i veu els drets dels quals ens han donat el seu consentiment per la seva captació i/o publicació. Les seves imatges i/o veu les conservarem mentre no revoqui el consentiment i posteriorment durant 4 anys o el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor.

Si es posa en contacte amb nosaltres per primera vegada a través dels formularis de la pàgina web, correu electrònic o per qualsevol altra vía, sense mantenir una relació prèvia, tractem les seves dades per la gestió de les consultes rebudes, i únicament les conservarem mentre resolguem la seva consulta.

I en cas de rebre comunicacions comercials nostres, les seves dades seran tractades per la gestió de les dades dels destinataris de les comunicacions comercials, newsletter, noticies, activitats i esdeveniments, i conservarem les seves dades mentre no revoqui el consentiment i posteriorment durant 3 anys o el termini que ens exigeixi en cada moment la normativa en vigor.

Finalment, si ens manifesta o envia a través d’aquesta pagina web el seu interès per ser voluntari i/o persona de suport d’aquesta entitat, tractarem les seves dades per la gestió administrativa dels possibles voluntaris de l’associació, i conservarem les seves dades durant el procés de selecció.

 

Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte, obligació legal o el seu consentiment, segons l’hem informat al moment de la recollida de les seves dades.

En cas que es posi en contacte amb nosaltres a través d’algun formulari web, la base legal és perquè ens ha atorgat el seu consentiment o bé ens demana l’adopció de mesures precontractuals, en cas que es presenti com a possible voluntari de l’associació.

Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual únicament li demanarà que ens proporcioni les dades que siguin necessàries i per tant, qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis usuaris com els seus representants i familiars, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, com per exemple, en cas dels associats i proveïdors, cedirem les seves dades als bancs pel cobrament de les quotes, en el seu cas, o pel pagament de les factures dels proveïdors, així com a l'administració tributària i registres públics per tal de complir amb les obligacions legals vigents.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com és l’empresa de serveis de manteniment informàtic que tinguem contractada en cada moment, i que actualment és SERCOM.

Així mateix, les imatges podran publicar-se a xarxes socials com Youtube, Facebook i es podran utilitzar serveis de les empreses de Google i del grup Facebook, així com les comunicacions comercials, newsletter, noticies, activitats i esdeveniments es realitzaran mitjançant Whatsapp, Facebook i Instagram, que tenen prestadors de serveis fora de l'espai econòmic europeu, produint-se una transferència internacional de dades, amb les que té subscrites les corresponents clàusules tipus aprovades per la Comissió Europea, que ens pot demanar en qualsevol moment, o s'ajusten a les Decisions d'adequació dictades per la Comissió Europea.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’ Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades, i a no ser objecte de decisions basades exclusivament en un tractament automatitzat.

Per exercir qualsevol d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se mitjançant escrit dirigit a l’Associació al carrer Ripollés, 54, bxs., 1ª, CP 08026 Barcelona, o bé per email a info@ratioassciacio.com.

Així mateix, en cas que mantingui una relació contractual amb nosaltres i hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei contractat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s'hagi obtingut contestació a l'exercici dels seus drets o no estigui d'acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, http://apdcat.gencat.cat, carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a. CP 08008 Barcelona.

 

Política de les xarxes socials

Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual ha creat un perfil corporatiu a diferents xarxes socials, com són  Facebook, Youtube i Linkedin.

Si s’uneix al nostre perfil de qualsevol de les diferents xarxes socials, li informem que no utilitzarem les seves dades fora de les xarxes socials, i sols podrem veure allò que vostè tingui configurat com públic al seu perfil, és per això que li recomanem que revisi la privacitat del seu perfil segons la política de privacitat de la respectiva xarxa social.

Els missatges i comunicacions que realitzin a través de les diferents xarxes socials, es mantindran al nostre perfil segons vostè hagi realitzat els mateixos, i seran suprimits per vostè, per la xarxa social o per nosaltres, segons el cas. En quant als seus drets en protecció de dades, pot dirigir-se a nosaltres respecte a les dades que puguin haber a la xarxa i que depenguin de nosaltres, però en qualsevol altre cas, li recomanem que es dirigeixi davant la xarxa social que correspongui.

 

  • Català
  • Español

Actualitat / Protecció de dades

Encara no has vist el vídeo de Ratio?