Suport

  • Català
  • Español

Suport

ÀREES D’ACCIÓ

A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Atenció i orientació:

Informació referent a les alternatives d’oci.

Procés d’acollida: entrevista personals on es recullen els gustos, preferències i necessitats de suport de la persona.

Planificació i cerca de recursos.

Orientar recursos més adequats i a les oferta de l’entitat o comunitat o altres serveis

Grup de participació entitat. Grup de “Savis”

Grup de participació de persones amb discapacitat on es reflexiona sobre l’entitat i on també es creen espais de diàleg on plantegen i es parlen temes d’interès de les persones que hi participen.

A les famíles

Acollida, acompanyament i assessorament a les famílies.

COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE SUPORTS

Assessorament i coordinació amb altres professionals, serveis i entitats.

  • Català
  • Español

Col·laborem amb